Přesné znění nové anti-buskerské vyhlášky, která vejde v platnost 1.března 2016

Níže najdete plné znění textu nové zpackané vyhlášky z dílny magistrátu hlavního města Prahy, ve které například najdete takové nesmysly, jako že saxofon je žesťový nástroj. Nařízení hrát na něj s dusítkem ukazuje, že vyhlášku psal někdo, kdo nerozumí hudbě. Stejně tak vyhláška zakazuje hrát na hoboj, protože podle názoru autorů vyhlášky může hrát "vysoké tóny". Vyhláška zakazuje také jakékoliv bicí a jakákoliv zesilovací zařízení bez rozdílu. Mnoho zajímavých hudebních produkcí se tak díky tomu nemá šanci na ulici v Praze dostat, ostatně vyhláška zakazuje hrát ve skoro všech ulicích v centru. Navíc budou buskeři donuceni každou hodinu přebíhat z levého břehu Vltavy na pravý břeh. Prostě inteligentní řešení. Snad jediné, co je na nové vyhlášce pozitivní, je, že 1) zakazuje zneužívání zvířat 2) vynechává početní omezení členů kapely, dosud mohli v kapele hrát pouze 4 lidé, teď jich může být víc, pokud se vejdou do 6 m2.

EDIT: Poněkud lépe než v samotném textu vyhlášky, který v některých místech umožňuje různý výklad je nová legislativa formulována v interpretaci této vyhlášky na stránkách magistrátu hl.m.P. zde: http://kultura.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_vyridit/poulicni_umelecke_verej...

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/6 ze dne 28. 1. 2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech. Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28. 1. 2016 vydat podle § 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:
§ 1
Provozování pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech je činností,
jež by mohla narušit veřejný pořádek v hlavním městě Praze.
§ 2
Vymezení pojmu
Pouliční uměleckou veřejnou produkcí se rozumí provozování živé zejména hudební,
divadelní a artistické produkce na veřejně přístupných místech. Pouliční uměleckou veřejnou
produkcí nejsou veřejná vystoupení zvířat. 1)
§ 3
(1) Pouliční uměleckou veřejnou produkci lze provozovat pouze na veřejně přístupných
místech pod širým nebem.
(2) Na území památkové rezervace2) :
a) lze akustické produkce provozovat výhradně bez použití přídavných zesilovacích zařízení,
b) je zakázáno používat hlasité hudební nástroje, např. bicí nástroje, hlasité etnické nástroje či
předměty, jsou-li použity namísto hudebních nástrojů,
c) je zakázáno používat dudy a dechové nástroje vydávající vysoké tóny, zejména pikoly nebo
hoboje,
d) žesťové a jiné hlasité nástroje, které to umožňují, zejména saxofony, lze při pouliční
umělecké veřejné produkci používat výhradně s dusítkem.
§ 4
Místa se zákazem pouliční umělecké veřejné produkce
Pouliční umělecká veřejná produkce je zakázána na těchto místech:
a) na dětských hřištích,
b) u kostelů nebo jiných modliteben v době bohoslužeb a bezprostředně před a po jejich
konání,
c) u škol (mimo sobot, nedělí, státních svátků a školních prázdnin),
d) u zdravotnických zařízení,
e) v prostoru nástupních ostrůvků nebo samostatných nástupišť veřejné dopravy,
f ) Jugoslávská, Praha 2, v prostoru mezi křižovatkou s ulicí Legerova a křižovatkou s
ulicí Bělehradská,
g) Křižovnické náměstí, Praha 1,
h) Letenské náměstí, Praha 7,
i) náměstí I. P. Pavlova, Praha 2,
j) park v ulici Tusarova, č. parc. 2316/1,2 a 2316/5,6, kat. území Holešovice, Praha 7,
k) Staroměstské náměstí, Praha 1, v prostoru vymezeném na severní straně průčelím
Staroměstské radnice a Orloje, na západní straně budovou Staroměstské náměstí č. or. 2
a ústím do Malého náměstí, na jižní straně hranicí domů Staroměstské náměstí č. or. 29, 21,
25 a 22 a na východní straně spojnicí mezi ústím ulice Železná a pietním místem popraviště
27 českých pánů (včetně tohoto místa),
l)Tylovo náměstí, Praha 2.
§ 5
Místa se zákazem pouliční umělecké veřejné produkce ve formě akustické produkce
(1) Pouliční umělecká veřejná produkce ve formě akustické produkce je zakázána na těchto
místech:
a) Celetná, Praha 1,
b) Hradčanské náměstí, Praha 1, prostor mezi I. nádvořím Pražského hradu, Arcibiskupským
palácem a vyústěním ulic Ke Hradu a Zámecké schody,
c) Husova, Praha 1,
d) Jilská, Praha 1,
e) Jindřišská, Praha 1,
f) Jungmannovo náměstí, Praha 1,
g) Karlova, Praha 1,
h) Kožná, Praha 1,
i) Malé náměstí, Praha 1,
j) Melantrichova, Praha 1,
k) Mostecká, Praha 1,
l ) náměstí Republiky, Praha 1, v prostoru vymezeném na severní straně budovou domu č. p.
2090, spojnicí mezi domy č. p. 2090 a č. p. 1090, na západní straně průčelím domu č. p. 1090
a jeho spojnicí s Prašnou bránou, na jižní straně ústím ulice Na příkopě, budovami domů č. p.
3, 1037, domem bez č. p. a č. e.přiléhajícím k ulici Hybernská a na východní straně domem č.
p. 1031 a ústím ulice V celnici (mimo sobot a nedělí),
m) Národní, Praha 1,
n) Na Perštýně, Praha 1,
o) Na příkopě, Praha 1,
p) Na můstku, Praha 1,
q) Ovocný trh, Praha 1,
r) Vodičkova, Praha 1,
s) Týnská, Praha 1,
t) Týnská ulička, Praha 1,
u) Václavské náměstí, Praha 1, v prostoru mezi vyústěními ulic Na příkopě a 28. října,
Praha 1
v) Zámecké schody, Praha 1, v horní polovině od vyústění do Hradčanského náměstí po
dům Zámecké schody č. or. 10
w) Železná, Praha 1,
x) 28. října, Praha 1.
(2) Pouliční umělecká veřejná produkce ve formě akustické produkce je též zakázána do
vzdálenosti 25 m od míst, na kterých je pouliční umělecká veřejná produkce zakázána v této
formě.
§ 6
Pouliční umělecká veřejná produkce je zakázána na místech, na kterých se konají jiné akce.
3)
§ 7
Doba provozování
Pouliční uměleckou veřejnou produkci je možno provozovat v době od 9.00 do 21.00 hodin.
§ 8
Provozování akustických produkcí
Pouliční uměleckou veřejnou produkci ve formě akustické produkce lze provozovat na
místech nacházejících se na levém břehu Vltavy pouze v hodinách označených lichou
číslovkou, na pravém břehu Vltavy je možno tuto produkci provozovat pouze v hodinách
označených sudou číslovkou. Produkci je třeba ukončit vždy před uplynutím hodiny
vymezené ve větě předchozí. Provozování pouliční umělecké veřejné produkce na mostech
přes Vltavu a ostrovech je možné ve stejnou dobu jako v místech na levém břehu Vltavy.
Levý a pravý břeh Vltavy je určen ve směru jejího toku (po proudu).
§ 9
(1) Provozovatel pouliční umělecké veřejné produkce nesmí při výkonu produkce zabírat
plochu větší než 1,5 m2
.
(2) Pokud pouliční uměleckou veřejnou produkci provozuje současně více provozovatelů,
nesmějí při výkonu produkce zabírat plochu větší než 6 m2
.
(3) Hudební nástroje a jiné předměty sloužící k výkonu pouliční umělecké veřejné produkce
mohou být na pozemní komunikaci umístěny pouze po dobu provozování pouliční umělecké
veřejné produkce. Po jejím ukončení musí být tyto předměty z pozemní komunikace
odstraněny.
§ 10
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 5/2013 Sb. hl. m. Prahy o omezujících opatřeních k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné
produkce na veřejně přístupných místech se zrušuje.
§ 11
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2016.
Adriana Krnáčová
primátorka hlavního města Prahy
Petr Dolínek
náměstek primátorky hlavního města Prahy
1) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
2) Nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.
3) Například podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších
předpisů, nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších
předpisů.