Pravidla pro busking v menších městech Česka podle jednotlivých radnic

Jak v Evropě tak i v Česku se setkáváme s tím, že pro buskery v rámci jednoho státu platí diametrálně odlišná pravidla v různých městech. Níže si můžete přečíst, jaká platí pravidla pro některá malá města u nás.

Většinou se liší města podle velikosti a míry turismu, ale někdy nás překvapí, že malé městečko, ve kterém byste buskera ani nehledali, má pro busking neuvěřitelně restriktivní pravidla, a naopak velké a turisticky zajímavé město je vůči buskerům více otevřené. Níže si můžete přečíst jakýsi souhrn pravidel pro busking v některých menších i větších českých městech, tak jak se k tomu v odpovědi na e-maily vyjádřily jednotlivé české radnice. Děkujeme velice našemu sympatizantovi a přispěvateli - buskerovi, hudebníkovi a řezbářovi Lubošovi "Šutrákovi" Klejnovi za rozesílání otázek jednotlivým radnicím a sesbírání odpovědí! (Doufejme, že další města budou přibývat- kdokoliv se může samozřejmě při zjišťování relevantních informací přidat.)

Mariánské Lázně:

Dobrý den,
provozování buskingu není zvláštním užíváním komunikace podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn. K provozování buskingu je však potřeba souhlas vlastníka komunikace Města Mariánské Lázně. Podejte tedy písemnou žádost na adresu Město Mariánské Lázně, odbor investic, dotací a cestovního ruchu, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně.
S pozdravem
Olga Konfrštová

referent - odbor dopravy a vnitřních věcí

Bechyně - busking není upraven žádnou vyhláškou, při dodržení vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích je v Bechyni bez konkrétních omezení.

Cheb

Vážený pane Klejno,
Můžete prosím specifikovat , jak si provoz pouličního umění představujete?
Konkrétně kde byste chtěl hudební produkci provozovat, od kdy do kdy, budete při produkci něco prodávat nebo budete vybírat tzv. do klobouku?
S minimálním nárokem na zábor veřejného prostranství, to znamená – židlička, stoleček, ….???? Jakýkoliv zábor veřejného prostranství je zábor veřejného prostranství byť jen minimální.
Pokud budu mít bližší informace mohu Vám poradit, co proto můžete udělat a kolik to bude stát.
Případně mě můžete kontaktovat telefonicky.
Přeji Vám hezký den
S pozdravem
Ing. Monika Prachařová
referent rozpočtu a financování

Odbor školství, tělovýchovy a kultury

Plzeň (podle místních je police vůči pouličním umělcům benevolentní, ale nelze na to spoléhat)

Vážený pane Klejna,
upřímně nevím, co si pod pojmem pouliční umění mám představit. V případě, že máte zájem o povolení zvláštního užívání místní komunikace je potřeba podat žádost + přílohy - technický plánek, kopií výpisu z OR + popis akce, dále je potřeba zaplatit správní poplatek do 10 dnů záboru ve výši 100,- Kč, od 10 dnů – ½ roku 500,- Kč složenkou nebo převodem z účtu (č. ú.: 000019-0000929311/0100, v. symbol 1311131750, k. symbol 0379), kopii o zaplacení správního poplatku prosím zašlete spolu s žádostí.

S pozdravem J. Vočadlová, Odbor dopravy a životního prostředí

Benešov: (telefonát z MÚ) Při NEUMÍSTĚNÍ jakéhokoli zařízení (stánek, praktikábl, pódium atd.) nejde o zábor VP, takže při dodržení hygienických norem bez poplatku a bez jiný povinnosti. V opačnym případě poplatek za zábor - Kč=10,-/metr a den.

Strakonice:

Vážený pane Klejno,
pokud je pouliční umění provozováno za účelem výdělku, je tato činnost upravována nařízením města Strakonice č. 1/2013, článek 1, odstavec 1. Jeho znění můžete nalézt zde http://www.strakonice.eu/sites/default/files/vyhlasky/nm_1_2013.pdf.
Pro další informace mne neváhejte kontaktovat.
S pozdravem,

Ing. Jakub Hubáček

Třeboň:

Třeboň:
Vážený pane Klejno,
provozování buskingu v tuto chvíli v Třeboni není omezeno žádnou vyhláškou.
S pozdravem
MgA. Josef Žajdlík, DiS.

Poděbrady:

Poděbrady:
Dobrý den,
obdržela jsem Vaší žádost o sdělení podmínek provozování buskingu v Poděbradech, potřebovala bych od Vás tyto informace:
- Zákres na katastrální mapě, kde by se toto uskutečňovalo
- Termín (od kolikátého do kolikátého)
- Čas (od kolika do kolika hodin)
- Počet osob
- Jak velký zábor v m² požadujete (např. na stojan, na náčiní…)
- Zda se jedná o výdělečnou činnost
Po doplnění těchto informací předložím Vaší žádost ke schválení starostovi města Poděbrady.
Děkuji
Monika Špičková
Městský úřad Poděbrady

Jindřichův Hradec:

Dobrý den!
Pokud při produkci nebudete mít umístěno žádné zařízení, nejedná se o zábor veřejného prostranství. V takovém případě nepotřebujete povolení zvláštního užívání veřejného prostranství a nebudete platit ani místní poplatek za zábor VP. Je ale zapotřebí dle obecně závazné vyhlášky Města Jindřichův Hradec č. 5/2003, aby pořadatel veřejně přístupné hudební produkce nejpozději 5 dnů před jejím konáním písemně oznámil svůj záměr na právní oddělení MěÚ J. Hradec. V příloze zasílám tiskopis tohoto oznámení.
Pokud by došlo k záboru veřejného prostranství, je třeba zaplatit místní poplatek ve výši 5,- Kč/m2/den a zažádat si o povolení.
S pozdravem
Ing. Gabriela Neužilová
oddělení místních poplatků
MěÚ J. Hradec
tel. 384 351 134

A na závěr ukázkový Český Krumlov:

Vážený pane Klejno,
požadované informace naleznete na webových stránkách města Český Krumlov
http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/OKS.xml
1. Busking - vymezení pojmu
Doporučení pro veřejné produkce – Busking na veřejných prostranstvích na území města Český Krumlov (dále
jen "doporučení") se vztahují na provozování pouliční umělecké veřejné produkce, zejména hudební, divadelní
a artistické (dále též "busking"), konané na veřejných prostranstvích ve vlastnictví města Český Krumlov.
Provozovatelem buskingu se rozumí pro účely těchto pravidel osoba, která vlastními silami a prostředky
provozuje busking, stejně jako skupina takových osob provozujících pouliční uměleckou veřejnou produkci
společně.
2. Povinnosti provozovatele buskingu
Provozovatel buskingu je povinen dodržovat platné právní předpisy, zejména při výkonu buskingu dbát
na bezpečnost osob a ochranu majetku, veřejný pořádek a zachování mravnosti, respektovat hygienické limity
podle ustanovení § 32 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
a dodržovat podmínky zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zvláštní užívání
K provozování buskingu není třeba povolení příslušného silničního správního úřadu podle ustanovení § 25 odst.
1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích"), k užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným
účelům, než pro které jsou určeny (zvláštní užívání), pokud výkonem pouliční veřejné produkce nebude ohrožena
bezpečnost nebo plynulost silničního provozu (§ 25 odst. 6 písm. e) zákona o pozemních komunikacích).
4. Doporučení
Za souladné s doporučením je považováno provozování buskingu na veřejných prostranstvích města
Český Krumlov za těchto podmínek:
a) jedná se o živou produkci;
b) jednu produkci buskingu mohou provozovat současně nejvýše 4 osoby;
c) busking bude provozován v době od 10.00 do 21.00 hodin;
d) jeden provozovatel buskingu může v jedné lokalitě uskutečňovat veřejnou produkci nejdéle 2 hodiny;
e) provozovatel buskingu nebude umísťovat na veřejném prostranství žádné hmotné předměty (reklamní
poutače, pódia apod.);
f) bude dodržen hlukový limit max. 45 dB, provozovatel buskingu nebude používat bicí soupravy, zvukové
zesilovací aparatury, megafony apod.;
g) prodej nosičů s vlastní tvorbou bude uskutečňován pouze bez umístění prodejního zařízení;
h) nebude nijak omezen vstup do okolních objektů;
i) nebude nijak omezen a rušen volný pohyb kolemjdoucích a současně bude zachován přiměřený volný
průchozí profil chodníku či komunikace;
j) nebude nijak omezen a rušen průběh povolených, oznámených či dalších akcí (platí i pro aktivity jiného
provozovatele buskingu, který započal produkci dříve a dodržuje doporučení);
k) provozovatel buskingu bude dbát pokynů jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a dalších
orgánů veřejné moci při výkonu jejich pravomoci.
5. Místní a časová omezení
Za provozování buskingu v rozporu s doporučením se považuje jeho provozování:
a) u kostelů;
b) u škol v době výuky;
c) na hřbitovech;
d) na dětských hřištích;
e) v těsné blízkosti vstupů do veřejných budov;
f) na pietních místech a v jejich blízkosti;
g) v době státního smutku a smutečních událostí (lokálních, státních)
h) v době konání Českokrumlovských slavností bez předchozího souhlasu pořadatele programu - Městského
divadla Český Krumlov
i) v době konání dříve ohlášených kulturních nebo společenských akcí, které by busking mohl omezovat
či narušovat
6. Kontaktní údaje
Kontaktní údaje pro další informace: město Český Krumlov, oddělení kancelář starosty, náměstí Svornosti 1,
381 01 Český Krumlov, e-mail: kancelar.starosty@mu.ckrumlov.cz, telefon: 380 766 314.
S pozdravem
Jana Soudková
sekretariát starosty

Tábor - zatim neoficiálně a nepotvrzeně (nicméně z dobrýho zdroje): poplatek kilo denně za zábor...